Algemene Ledenvergadering Nieuwjaarsreceptie

Locatie: Almere
Begin datum: 17-01-2015
Eind datum: 17-01-2015
Organisator: Erik Aapkes
Het bestuur van de Victoire Club nodigt u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering 2015

Datum : 17 januari 2015
Tijd van aanvang : 14:00 uur
Ontvangst vanaf : 13:30 uur
Bij binnenkomst zal u een kopje koffie worden geserveerd.

De vergadering zal dit keer gehouden worden in:

Haddock Watersport
Archerpad 8-10
1324 ZZ Almere tel.036-5330646

We streven wederom naar een korte vergadering.

Hierna is er de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel!

Na afloop, kan er genoten worden van een voortreffelijk diner, bestaande uit:

3 gangen keuzemenu:

Voorgerecht:

Meloen met Coburgerham of Warm Geitenkaasje of Tomatensoep

Hoofdgerecht:

Biefstuk of Varkenshaassaté of Zalmfilet uit de oven

Nagerecht:

IJs met vruchtjes of Dame Blance of koffie met likeur


de hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelschijfjes, sauzen en salade

€ 25,50 p.p.

Eventuele dieetwensen of vegetarisch graag zo spoedig mogelijk doorgeven. Uiterlijk 1 1/2 week van tevoren.

Indien u hieraan wilt deelnemen, verzoeken wij u de kosten à € 25,50 per persoon voor 1 januari 2015 te voldoen op IBAN: NL30 INGB 0004 0604 82 BIC: INGBNL2A t.n.v. Victoire Club.
Wij verzoeken u eventuele speciale dieetwensen tijdig aan ons mede te delen.

We besluiten deze bijeenkomst rond 21:00 uur.
Om inzicht te krijgen in het aantal personen dat de vergadering wil bezoeken, verzoeken wij u via onze website in te schrijven of, indien u niet beschikt over toegang tot de site, zich aan te melden per e-mail of telefonisch bij Erik Aapkes, eaapkes@planet.nl of 06-5125 7550.

Wij wensen u alvast een goed begin van het nieuwe jaar toe.

Agenda jaarvergadering

1. Opening.
2. Mededelingen/ingekomen stukken.
3. Voorstellen aanwezige nieuwe leden.
4. Vaststellen notulen 2014 (zie clubblad maart 2014).
5. Jaarverslag 2014 van de secretaris.*
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing nieuwe leden kascommissie.
8. Vaststellen financieel verslag 2014.
9. Vaststellen begroting 2015.
10. Vaststellen contributie 2015.
11. Uitreiking bokalen 2014.
12. Evenementenkalender 2015.
13. Clubblad.
14. Ledenenquête 2014
15. Bestuursverkiezing.**
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

* Agendapunt 5, gemarkeerd met een *, is vermeld in het clubblad van december
2014.

** Agendapunt 15 gemarkeerd met ** : volgens het rooster van aftreden is de
voorzitter Hans Lenk aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
De secretaris Henny Quint en lid Pierre Verhoeff hebben eveneens besloten af te
treden.
Vice-voorzitter Gerhard van der Veen is bereid de functie van voorzitter op zich
te nemen.
Aike van der Hoeff stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris.
……………en…………….stellen zich beschikbaar voor de functie van bestuurslid.

Eventuele tegenkandidaten worden verzocht dit z.s.m. kenbaar te maken, doch
uiterlijk tot een half uur voor aanvang van de vergadering.


Het bestuur.