Alg. Ledenvergadering + Nieuwjaarsreceptie

Locatie: Monnickendam
Begin datum: 14-01-2012
Eind datum: 14-01-2012
Organisator: Henny van Heeren-Eielts
Het bestuur van de Victoire Club nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering alsmede Nieuwjaarsborrel.

Datum : 14 januari 2012
Koffie staat klaar om : 13:30 uur
Aanvang vergadering : 14.00 uur

De vergadering zal dit keer gehouden worden in:
Het Mirror paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1, 1141 LC Monnickendam.

We streven wederom naar een korte vergadering. Hierna is de gebruikelijke Nieuwjaarsborrel!

Na afloop is het mogelijk van een warm/koud buffet gebruik te maken.
Indien u hieraan wilt deelnemen, verzoeken wij u de kosten à € 22,50 per persoon zo spoedig mogelijk te voldoen op ING 4060482 t.n.v. Victoire Club, Oud Beijerland.

Om inzicht te krijgen in het aantal personen dat de vergadering wil bezoeken, verzoeken wij u via onze website in te schrijven of zich aan te melden bij Henny de Boer, GSM 0622972384 of email : henny-roel@chello.nl.

Wij wensen u alvast een goed begin van het nieuwe jaar toe.

Agenda jaarvergadering

1. Opening.
2. Mededelingen/ingekomen stukken.
3. Voorstellen aanwezige nieuwe leden.
4. Vaststellen notulen 2011 (zie clubblad maart 2011).
5. Jaarverslag van de secretaris.
6. Voorstel tot aanpassen en vaststellen van de rechten van een buitengewoon/gezinslid.
7. Verslag kascommissie.
8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie.
9. Vaststellen financieel verslag 2011.
10. Vaststellen begroting 2012.
11. Vaststellen contributie 2012.
12. Uitreiking bokalen 2011.
13. Evenementenkalender 2012.
14. Bestuursverkiezing.*
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

*Godi Oosterbaan is volgens rooster aftredend maar stelt zich herkiesbaar voor een beperkte periode.

Ruud Stigter, onze vice-voorzitter, heeft zich op de bestuursvergadering van 20 oktober 2011 om ernstige gezondheidsredenen teruggetrokken als bestuurslid.
Het bestuur heeft het lid Gerhard v.d.Veen inmiddels bereid gevonden Ruud te vervangen.
Tegenkandidaten kunnen dit tot uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken.